۰۸ تیر ۱۳۹۸

شما به کرار در قراردادها کلمه خیارات را دیده و شنیده اید آیا میدانید به چه معنی میباشد؟

🔻خیار به معنی اختیار فسخ فسخ فسخ در قرارداد است.

به منظور تعریف واضح تر شایسته است ابتدا تمرکز شویم که در برخی از عقدها (قراردادها) قانون مدنی به طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال در عقد بیع (خرید و فروش) به طرفین قرارداد یازده تا خیار (اختیار فسخ) داده شده است. مستند ماده ۳۶۹ قانون مدنی که عنوان می کند خیارات از قرار ذیلند:
۱- خیار مجلس۲- خیار حیوان۳- خیار شرط۴- خیار تاخیر ثمن۵- خیار رویت ۶- تخلف وصف۷- خیار غبن (مغبون)۸- خیار عیب۹- خیار تدلیس۱۰- خیار تبعض صفقه۱۱- خیار تخلف شرط.

🔻وقتی جمله اسقاط کافه خیارات مخصوصا خیار غبن در قراردادها ذکر میگردد یعنی اینکه شما دیگر اختیار استناد به مغبون شده ام و جنس معیوب است و… را نخواهید داشت، لذا شما میتوانید این جمله را از قرار خط زده یا بعضی خیارات مثل خیار عیب را برای خود باقی بگذارید.