MOINI

درباره نویسنده MOINI


حقوق جزا

حق حبس زن برای گرفتن مهریه چیست؟

گر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد و زن حق مطالبه مهریه را داشته باشد زن می تواند تا وقتی که شوهر مهریه اش را به او پرداخت نکرده شوهر را از انجام زناشویی منع کند و خود را در این مورد در اختیار مرد قرار ندهد و این مسئله موجب نمی شود که مرد بتواند نفقه زن را پرداخت نکند.

ادامه مطلب 0 نظر